ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.)

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.)

 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พรบ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พศ. 2535) เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้ การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

ประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. 
     
รถที่ ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วย กำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ 

ดังนั้น รถบางประเภทที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ให้จัดเป็นรถที่ต้องทำ ประกันภัยตาม พ.ร.บ.


ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
1. เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)
2. ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ)
3. เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
> เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่จัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000.- บาท
> ผู้ใดนำรถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้มาใช้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000.- บาท
> เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อรถผู้ใด ไม่ติดเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000.- บาท
> ผู้ประสบภัยผู้ใดยื่นคำขอรับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000.- บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
> บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการรับประกันภัยรถบริษัท ใดฝ่าฝืนไม่ยอมรับประกันภัยตามนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000.- บาท ถึง 25,000.- บาท
> เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ หากบริษัทใดไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย (หรือทายาท) ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประสบภัยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000.- บาท ถึง 50,000.- บาท
> ผู้ใดปลอมเครื่องหมาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ 10,000.- บาท ถึง 100,000.- บาท
> ผู้ใดติดหรือแสดงเครื่องหมายอันเกิดจากการปลอมเครื่องหมายกับรถคันหนึ่งคันใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการปลอมเครื่องหมาย
> เจ้าของรถผู้ใดติดเครื่องหมายหรือแสดงเครื่องหมายที่ต้องส่งคืนต่อนาย ทะเบียน หรือเครื่องหมายที่ใช้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
1. ผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้าหากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้
2. ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง
ค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับการชดใช้มีดังนี้

1.ค่าเสียหายเบื้องต้น
1.1 ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำขอให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยโดยมี รายการดังนี้
กรณีบาดเจ็บโดยไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม ความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ได้แก่
- ค่ายา ค่าอาการทางเส้นเลือด ค่าอ๊อกซิเจนและอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน
- ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษา รวมทั้งค่าซ่อมแซม
- ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษและค่าบริการอื่นทำนองเดียวกัน
- ค่าห้องและค่าอาหารตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
- ค่าพาหนะนำผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 30,000 บาท/คน  จากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้
- ตาบอด
- หูหนวก
- เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
- สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
- สูญเสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
- จิตพิการอย่างติดตัว
- ทุพพลภาพอย่างถาวร

1.3 กรณีเสียชีวิต ทายาทโดยชอบธรรมจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ โดยได้รับชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 30,000 บาท/คน

1.4 กรณีเสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพรวมกันแล้ว ไม่เกิน 30,000 บาท

ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติฯ

2.ค่าเสียหายส่วนที่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นโดยต้องรอพิสูจน์ความผิดก่อน ผู้ประสบภัยจะได้รับการชดใช้ดังกล่าวเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นในข้อ 1 แล้วดังนี้
   กรณีบาดเจ็บ จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
   กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการชดใช้ 100,000 บาท/คน
   กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ 10,000 บาท/คน
   กรณีเสียชีวิตหลังจากมีการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายรวมกันเป็นเงิน 100,000 บาท/คน
(เป็นค่ารักษาพยาบาล+ค่าปลงศพ)

ในกรณีที่ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ หรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่ประสบภัย ผู้ขับขี่จะได้รับการชดใช้เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าที่พระราชบัญญัติฯ กำหนด ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากผู้กระทำละเมิดตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

วิธีการจัดทำประกันภัย
1.ถ่ายสำเนาเอกสารคู่มือการจดทะเบียนรถและบัตรประจำตัวประชาชน
2.นำเอกสารไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ รวมถึงสาขาของบริษัททั่วประเทศแจ้งความประสงค์ขอทำประกันภัยรถ
3.รับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะเป็นใบเสร็จรับเงินด้วย
4.รับเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันภัย พร้อมตรวจสอบข้อมูลบนเครื่องหมายให้ถูกต้อง เช่น ชื่อบริษัทประกันภัย ชื่อรถหมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขตัวถัง ระยะเวลาสิ้นสุด และนำไปติดไว้ที่กระจกรถด้านใน หรือหากเป็นรถประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ต้องติดไว้ในที่ ๆ สามารถเห็นได้ชัดเจน

กรมธรรม์ พ.ร.บ. รถ แถบสามมิติ เช็ก ใช่ ชัวร์

สมาคมประกันวินาศภัย โดยความร่วมมือจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถ ได้ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับรูปแบบใหม่ขึ้นในรูปแบบ เดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โดยการจัดพิมพ์หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. โดยใช้กระดาษที่มีเอกลักษณ์พิเศษป้องกันการปลอมแปลง มีแถบโฮโลแกรม (Hologram Strip) ตราสัญลักษณ์และข้อความสมาคมประกันวินาศภัย ขนาดกว้าง 6 มิลลิเมตร ตามแนวยาวของกระดาษ ซึ่งจะใช้เต็มระบบทุกบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศรู้จักกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูป แบบใหม่นี้ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำประกันภัยรถ และตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยรถด้วยตนเอง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยอย่างแน่นอน สมาคมประกันวินาศภัย จึงได้จัดแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายแบนเนอร์ และสื่อดิจิตอล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 โดยมีข้อความที่ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ คือ เช็ก.. ใช่.. ชัวร์..

เช็ก..  กรมธรรม์ พ.ร.บ.รถ รูปแบบใหม่ นวัตกรรมใหม่ของวงการประกันภัย ในการพิมพ์ (ตาราง) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ พ.ร.บ.รถ รูปแบบใหม่ โดยพิมพ์ในกระดาษที่ติดแถบสามมิติ (โฮโลแกรม) มีความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบ เพื่อความมั่นใจ เพียงคุณ เช็กง่ายๆ ด้วยสายตา

ใช่.. แถบสามมิติ
 กรมธรรม์ พ.ร.บ.รถแถบสามมิติรูปแบบใหม่นี้ ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับการพิมพ์ธนบัตร พิมพ์หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถด้วยกระดาษที่มีเอกลักษณ์พิเศษป้องกันการ ปลอมแปลง มีแถบโฮโลแกรม (Hologram Strip) ตราสัญลักษณ์และข้อความสมาคมประกันวินาศภัย ทางด้านซ้ายของตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขนาดกว้าง 6 มิลลิเมตร ตามแนวยาวของกระดาษ

ชัวร์.. ความคุ้มครองตามกฎหมาย
คุณ จึงมั่นใจ และอุ่นใจได้ทุกครั้งที่ซื้อหรือต่ออายุ พ.ร.บ.รถ การเลือกซื้อประกันภัย ควรซื้อผ่านตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตเท่านั้นกรมธรรม์ พ.ร.บ. รถ แถบสามมิติใหม่ เช็กง่าย ด้วยสายตา พร้อมให้คุณเช็ก ใช่ ชัวร์ ทั่วประเทศตั้งแต่กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป